Centar za obrazovanje odraslih - Gračanica

Škola informatike - ECDL program

Izvođenje i realizovanje kursne nastave iz informatike po programu ECDL i opštem programu odobrenog od Minstarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK.

ECDL (European Computer Driving Licence) je međunarodno priznat standard koji verifikuje pokazano znanje o informacionim tehnologijama i korištenju računara.

ECDL diplome Vam otvaraju vrata na svim radnim mjestima gdje se traži znanje rada na računaru, a preporučene su i kao jedan od standarda za prijem u državnu službu širom Bosne i Hercegovine. Baza pitanja za testiranje je jedinstvena za sve test Centre u Bosni i Hercergovini ali i u svijetu.

Ovakvom standardizacijom je osigurano priznavanje ECDL diploma stečenih u BiH u više od 150 zemalja širom svijeta.

Nakon položena ukupno 4 ispita, tri obavezna Modul 2 (Operativni sistem), Modul 3 (Obrada teksta) i Modul 7 (Internet i e-mail) i jednog modula po izboru, kandidat dobija ECDL Start diplomu, a nakon položenih svih 7 ispita ECDL diplomu i karticu.

   

ECDL Core program edukacije i testiranja se sastoji od sedam modula koji obuhvataju pojedine informatičke oblasti.

Program obuhvata sedam modula:
1. Osnovni pojmovi ICT tehnologije
2. Korištenje računara i upravljanje datotekama
3. Obrada teksta (Microsoft Word)
4. Tablične kalkulacije (Microsoft Excel)
5. Baze podataka (Microsoft Access)
6. Prezentacije (Microsoft PowerPoint)
7. Rad u mreži i Internet (Microsoft Internet Explorer i Outlook)

Modul 1. Osnovni pojmovi ICT tehnologije

Opšte poznavanje principa rada na računaru, software, hardware, ulazni i izlazni uređaji, vrste memorijskih uređaja itd.

Kandidat bi trebalo da bude u stanju da:
1. Razumije šta je hardver, poznaje faktore koji utiču na performanse računara i da poznaje periferne uređaje.
2. Razumije šta je softver i da poznaje osnovne aplikacije i operativni sistem.
3. Razumije kako se informatičke mreže koriste u računarstvu i da zna za različite načine povezivanja na Internet.
4. Razumije šta su osnove informacionih tehnologija i primjere njihove upotrebe u svakodnevnom životu.
5. Razumije zdravstvene i sigurnosne aspekte, kao i aspekte uticaja na životnu sredinu pri korištenju računara.
6. Prepozna značajne sigurnosne aspekte koji su povezani sa korištenjem računara.
7. Prepozna značajne pravne aspekte koji se odnose na zaštitu autorskih prava i zaštitu podataka pri radu na računaru.

Modul 2. Korištenje računara i upravljanje datotekama

Rad u Windows okruženju, osnove rada sa folderima i datotekama, upotreba integrisanih alata.

Kandidat bi trebalo da bude u stanju da:
1. Koristi glavne osobine operativnog sistema uključujući podešavanje osnovnih postavki računara i korištenje opcija pomoći.
2. Efikasno rukuje radnom površinom računara i efikasno radi u grafičkom korisničkom okruženju.
3. Poznaje glavne koncepte organizacije fajlova (datoteka) i da bude u stanju da efikasno organizuje fajlove i foldere tako da ih je lako pronaći i prepoznati.
4. Koristi softver za pakovanje i raspakivanje velikih fajlova i anti-virus softver za zaštitu od računarskih virusa.
5. Pokaže sposobnost da koristi osnovne alate za uređivanje teksta i štampanje u okviru operativnog sistema.

Modul 3. Obrada teksta

Osnove rada u programu za obradu teksta (Microsoft Word)

Kandidat bi trebalo da bude u stanju da:
1. Upravlja dokumentima i sačuva ih u različitim verzijama.
2. Koristi ugrađene opcije kao što su Pomoć da poveća produktivnost.
3. Formira i uređuje male tekstualne dokumente koji će biti spremni za dijeljenje i distribuciju.
4. Primjeni različito oblikovanje na dokumente da bi ih poboljšao prije distribucije i da prepozna dobru praksu u izboru odgovarajućih opcija formatiranja (oblikovanja).
5. Umetne tabelu, slike i crteže u dokumente.
6. Pripremi dokumente za slanje cirkularnog pisma.
7. Izvrši podešavanje stranica dokumenta, provjeri i ispravi pravopisne greške prije konačnog štampanja dokumenta.

Modul 4: Tablične kalkulacije

Osnove rada u programu za elektronske tabele (Microsoft Excel)

Kandidat bi trebalo da bude u stanju da:
1. Koristi tabelarne dokumente u radu i da ih sačuva u različitim formatima.
2. Upotrebi ugrađene opcije kao što su Pomoć u okviru aplikacije u cilju povećanja produktivnosti.
3. Unese podatke u ćeliju i koristi dobru praksu pri formiranju listi.
4. Izabere, sortira i kopira, premešta i briše podatke.
5. Uređuje redove i kolone u radnom listu.
6. Kopira, premešta, briše i na odgovarajući način preimjenuje radne listove.
7. Unese matematičke i logičke formule koristeći standardne funkcije tabelarnih dokumenata.
8. Koristi dobru praksu pri unošenju formula i prepozna standardne greške u formulama.
9. Formatira brojeve i tekst u okviru tabelarnog dokumenta.
10. Izabere, formira i oblikuje grafikone radi smislenog načina prikaza informacija.
11. Izvrši podešavanje stranica tabelarnog dokumenta i provjeri i ispravi sadržaj tabelarnog dokumenta prije konačnog štampanja dokumenta.

Modul 5: Baze podataka

Osnove kreiranja i održavanja baze podataka (Microsoft Access)

Kandidat bi trebalo da bude u stanju da:
1. Razumije šta je baza podataka, kako je organizovana i kako funkcioniše.
2. Napravi jednostavnu bazu i pregleda njen sadržaj na različite načine.
3. Napravi tabelu, definiše i modifikuje polja i njihova svojstva, unese i ispravlja podatke u tabelama.
4. Sortira i filtrira tabelu ili obrazac.
5. Napravi, izmijeni i pozove upit kako bi dobio tražene podatke iz baze.
6. Razumije šta je obrazac i napravi obrazac za unos, izmenu i brisanje zapisa i podataka u zapisima.
7. Napravi izveštaje i pripremi ih za distribuciju.

Modul 6: Prezentacije

Osnovne tehnike izrade multimedijalnih prezentacija (Microsoft PowerPoint)

Kandidat bi trebalo da bude u stanju da:
1. Upravlja prezentacijama i sačuva ih u različitim formatima.
2. Upotrebi ugrađene mogućnosti kao što je Pomoć u cilju povećanja produktivnosti.
3. Razumije različite prikaze prezentacija i kada koji da upotrebi, izabere različite rasporede i izglede slajdova.
4. Unese, izmjeni i oblikuje tekst u prezentacijama.
5. Stekne dobre navike u primjeni jedinstvenih naslova na slajdove.
6. Izabere, napravi i oblikuje grafikone radi smislenog prikaza informacija.
7. Umetne i izmjeni slike i crteže.
8. Primjeni animacije i efekte prelaza i provjeri i ispravi sadržaj prezentacije prije konačnog štampanja ili prikaza.

Modul 7: Informacije i komunikacije

Osnove rada sa Internet pretraživačem i rad u programu za elektronsku poštu (Microsoft Internet Explorer i Outlook)

Prvi dio Modula 7 omogućava da kandidat bude u stanju da:
1. Razumije šta je Internet i uobičajene pojmove vezane za njega.
2. Da bude svjestan bezbjednosnih aspekata prilikom korištenja Interneta.
3. Obavi svakodnevne zadatke pregleda weba uključujući podešavanje aplikacije za pregled.
4. Traži informacije i popuni i pošalje web-baziran obrazac.
5. Snimi web stranicu i preuzete fajlove (datoteke) sa weba.
6. Iskopira sadržaj sa weba u dokument.

Drugi dio Modula 7 zahtjeva od kandidata razumijevanje koncepata elektronske pošte i poznavanje drugih mogućnosti komunikacije.

Kandidat bi trebalo da bude u stanju da:
1. Razumije šta je elektronska pošta i poznaje prednosti i nedostatke njene upotrebe.
2. Da bude svjestan drugih opcija komunikacije.
3. Bude svjestan pravila primjerenog ophođenja na mreži i bezbjednosnih aspekata prilikom korištenja elektronske pošte.
4. Kreira, provjeri pravopis i pošalje elektronsku poruku.
5. Odgovori i proslijedi dalje, upravlja prilozima i odštampa poruku.
6. Bude svjestan načina za povećanje produktivnosti u radu sa programom za elektronsku poštu.
7. Organizuje i upravlja porukama.

ECDL ispiti

Testovi za sve module imaju po 36 pitanja i traju po 45 minuta. Uslov za prolaz svakog modula je 75% tačnih odgovora. Kandidat ima pravo da polaže ispite u roku od 3 godine od trenutka dobijanja jedinstvenog ID broja.

ECDL Diplome

Nakon položena ukupno 4 ispita, tri obavezna Modul 2 (Operativni sistem), Modul 3 (Obrada teksta) i Modul 7 (Internet i e-mail) i jednog modula po izboru, kandidat dobija ECDL Start diplomu, a nakon položenih svih 7 ispita ECDL diplomu i karticu.

Za dobijanje eCitizen diplome potrebno je položiti samo jedan ispit čija su pitanja posebno prilagođena ovom programu.

ECDL diplome u Bosni i Hercegovini isključivo izdaje Asocijacija informatičara u BiH na osnovu testiranja obavljenih u o ovlatenom ECDL Centru PU Centar za obrazovanje odraslih Gračanica

eCitizen je skraćeni program edukacije i testiranja namijenjen korisnicima koji žele steći i verifikovati osnovna znanja o radu na računaru, uključujući korištenje Interneta i elektronske pošte, e-uprava servisa, elektronske trgovine itd. Program je osmišljen sa prvenstvenim ciljem da građani nauče osnove vještine koje su neophodne da bi se aktivno uključili u informaciono društvo.

e-Citizen diploma dokaz je o osposobljenosti građana u radu s računarom za njegove lične potrebe. To podrazumijeva poslove i postupke s kojima se svakodnevno susreću, kao što su primanje i slanje elektroničke pošte, komuniciranje putem interneta, dobijanje informacija ili korištenje raznih informacijskih usluga, dakle za potrebe lične ili službene komunikacije.

Program e-Citizen sastoji se od tri cjeline (tri bloka):

1. Primjena računara
2. Pretraživanje informacija
3. Korištenje informacijskih usluga

Prva cjelina upoznaje korisnika sa sastavnim dijelovima računara, operativnim sistemom, datotekama i direktorijumima, radu sa ikonama i prozorima, kreiranju dokumenata, karakteristikama interneta, te korištenjem elektronske pošte.

Drugi dio programa e-Citizen je fokusiran na mogućnosti interneta vezane za informisanje, elektronsku upravu, kupovinu putem interneta, pretraživanje oglasa za zapošljavanje, obrazovanje i poslovanje. Kandidat treba da zna koristiti računar za pretraživanje širokog spektra informacija na internetu, te ih sačuvati za svoje vlastite potrebe.

Treći dio programa e-Citizen upotpunjuje set vještina potrebnih za korištenje širokog spektra on-line usluga, kao što su popunjavanje obrazaca za prijavu ili povrat poreza, pronalaženje zakonskih propisa, podnošenje molbe za zaposlenje, prijavljivanje na konkurse za upis u školu, učešće u raspravama na forumima itd. Ovaj dio obuhvata i rizike i poslijedice koji su sastavni dio internet transakcija, kao što su zloupotrebe u plaćanju robe ili usluga kreditnim karticama i slično.

Troškove školovanja mogu da snose:
1. Polaznici
2. Poslodavci kod kojih su zaposleni polaznici Centra
3. Zavod za zapošljavanje
4. i druga zainteresovana pravna i fizička lica

Informacije i pitanja na kontakt: Sahović Sanja 061/068-021.