Centar za obrazovanje odraslih - Gračanica

O školi

Privatna ustanova „Centar za obrazovanje odraslih“ smještena je na lokaciji u Ul. Patriotske lige bb. 75 320 Gračanica. Saglasnost o osnivanju i početku rada Privatne ustanove „Centar za obrazovanje odraslih“ Gračanica donijelo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Tuzlanskog kantona, broj 10/1-38-7235/08 od 10.03.2009. godine.

Centar za obrazovanje odraslih Gračanica u skladu sa članom 57. stav 3. , članom 58. i članom 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Sl. novine FBiH“, br. 27/05 i 68/05) upisana je u sudski registar Općinskog suda u Tuzli, pod brojem 032-0-Reg-09-000604 od 12.05.2009. godine.

Rješenje o upisu Centra za obrazovanje odraslih Gračanica u Registru srednjih škola donijelo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku , kulturu i sport Tuzlanskog kantona, pod brojem 10/1-38-13103-1/09 od 16.06.2009. godine. PU„Centar za obrazovanje odraslih“ Gračanica upisana je u Registru srednjih škola Tuzlanskog kantona pod rednim brojem 34, na strani 34.

Centar za polaznike organizuje konsultativno-instruktivnu nastavu u učionicama i kabinetima, koji su opremljeni nastavnim sredstvima i učilima, grafoskopima, TV i video aparatima, informatičkom opremom i dr. Praktična nastava se jednim dijelom izvodi u kabinetima, ili se realizuje na gradilištima, proizvodnim radionicama i pogonima sa kojima Centar ima i potpisane ugovore o saradnji.

Centar svoju ulogu i obaveze stvara u okruženju u kome razvija motivaciju za svakog člana društvene zajednice uz sticanje i proširivanje znanja koje poštuje i podržava individualnost svakog polaznika.

Projekat

"Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u Tuzlanskom kantonu"

Trajanje projekta: 24 mjeseca (juni 2013 – juni 2015)

Projekat „Obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u TK“, općenito podržava i doprinosi konceptu cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih. Projekat nadograđuje postojeća nastojanja u oblasti obrazovanja odraslih, te podržava već postojeće inicijative vezane za cjeloživotno učenje. Projektne aktivnosti će biti usmjerene na povezivanje tri sektora: obrazovnog, ekonomskog i vladinog, a sve u cilju podrške smanjenju nezaposlenosti na TK regiji i šire. Partner na projektu je „Centar za obrazovanje odraslih“ iz Gračanice, a podršku projektu su dali Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Pedagoški zavod TK, JU Služba za zapošljavanje TK, te Udruženje nezaposlenih TK.

Opći cilj projekta je podrška uspostavljanju sistema cjeloživotnog učenja u Tuzlanskom kantonu kroz povećanje socijalnog dijaloga i sistemskim poboljšanjem u oblasti obrazovanja odraslih.

Specifični ciljevi projekta su:
1. Podrška razvoju novih programa i politika koji mogu doprinjeti uvođenju sistemskog obrazovanja odraslih, kroz unaprijeđenje saradnje između obrazovnog sektora i tržišta rada.
2. Povećati svijest građana o važnosti i korisnosti odgovarajućih programa za odrasle u svrhu zapošljavanja i povećanja mobilnosti radne snage.

Glavne aktivnosti projekta uključuju:
1. organizovanje sastanaka i javnih debata, koji bi inicirali socijani dijalog i kroz diskusiju otvorili mogućnosti za dalji razvoj u oblasti obrazovanja odraslih;
2. stvaranje međusektorske radne grupe za obrazovanje odraslih i facilitiranje rada grupe, kako bi se stavili u praksu mehanizmi potrebni za poboljšanje sistema obrazovanja odraslih u TK;
3. organizovanje informativnih kampanja za podizanje svijesti o važnosti cijeloživotnog učenja, pripremanje i distribucija Vodiča za obrazovanje odraslih, čiji sadržaj bi ponudio informacije o osnovnom konceptu obrazovanja odraslih, formalnom i neformalnom obrazovanju, te informacije o postojećim programima i institucijama za obrazovanje odraslih na području TK;
4. organizovanje Konferencije za široku grupu učesnika koja bi imala za cilj da predstavi cijelokupnu situaciju u oblasti obrazovanja odraslih i uspijehe postignute kroz projekat;
5. pripremu, štampanje i distribuciju informativnih materijala o projektu i o važnosti brazovanja odraslih.

Neki od očekivanih rezultata u toku implementacije projekta su:
• uspostavljena i funkcionalna radna grupa koja će osigurati adekvatno učešće svih zainteresovanih strana i obezbijediti zajedničko stajalište za kvalitetan dijalog, inicijative i predstavljanje sistemskih promjena u oblasti obrazovanja odraslih u TK;
• predstavljeni mehanizmi za sprovođenje i poboljšanje postojećih zakonskih regulativa, definisani osnovni standardi i principi obrazovanja odraslih u TK;
• povećana svijest građana o značaju obrazovanja odraslih, kao i svijest predstavnika obrazovnih i vladinih institucija, što bi trebalo dovesti do većeg odaziva na potrebe tržišta rada;
• pripremljeni neki od ključnih dokumenata vezanih za sektor obrazovanja odraslih, u toku trajanja projekta, i predočeni Ministarstvu obrazovanja;
• započete inicijative za raspodjelu budžetskih sredstava u svrhu cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih;
• izrađen i distribuiran Vodič o obrazovanju odraslih.

Realizatori projekta:
- P.U. "Centar za obrazovanje odraslih" Gračanica
- Nevladina organizacija "BOSPO" Tuzla